Информация за инвеститорите

Годишен финансов отчет 2009 г.

Заверен от регистран одитор финансов отчет;
Одиторски доклад;
Счетоводна политика и оповестявания към ГФО 2009;
Доклад за дейността - Приложение 10;
Декларации от отговорните лица;
ГФО 2009 - Форми на КФН;
ГФО 2009 - Приложение 11.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 31.12.2009 г.

Форми на финансови отчети по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети - КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларации от отговорните лица.

Междинен отчет, изготвен към 31.12.2009 г.

Форми на финансови отчети по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети - КФН;
Вътрешна информация;
Допълнителна информация;
Междинен доклад;
Декларации от отговорните лица.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 30.09.2009 г.

Междинен финансов отчет - Форми МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Междинен финансов отчет - Форми, одобрени от зам.-председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларации от отговорните лица.

Междинен отчет, изготвен към 30.09.2009 г.

Форми на финансови отчети по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети - КФН;
Вътрешна информация;
Допълнителна информация;
Междинен доклад;
Декларации от отговорните лица.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 30.06.2009 г.

Междинен финансов отчет - Форми МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Междинен финансов отчет - Форми, одобрени от зам.-председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларации от отговорните лица.

Междинен отчет, изготвен към 30.06.2009 г.

Форми на финансови отчети по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети - КФН;
Вътрешна информация;
Допълнителна информация;
Междинен доклад;
Декларации от отговорните лица.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 31.03.2009 г.

Междинен финансов отчет - Форми МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Междинен финансов отчет - Форми, одобрени от зам.-председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларации от отговорните лица;

Междинен отчет, изготвен към 31.03.2009 г.

Форми на финансови отчети по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети - КФН;
Вътрешна информация;
Допълнителна информация;
Междинен доклад;
Декларации от отговорните лица;>

Консолидиран годишен отчет 2008

Одитиран годишен отчет;
Консолидиран доклад за дейността;
Одиторски доклад;
Приложения към консолидирания ГФО 2008;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети, одобрени от зам. Председателя на КФН;
Декларации от отговорните лица;>

Годишен финансов отчет 2008

Одитиран годишен отчет 2008 г. ;
Одиторски доклад към ГФО 2008 г.;
Счетоводна политика и оповестявания към ГФО 2008;
Годишен доклад за дейността - Приложение 10 от Наредба №2 за проспектите;
Приложение № 11 от Наредба №2 за проспектите;
Приложения към ГФО 2008 г.;
Годишен финансов отчет - форми на зам. председателя на КФН;
Декларации на отговорните лица.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 31.12.2008 г.

Междинен финансов отчет - форми МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Междинен финансов отчет - форми, одобрени от зам.-председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларации от отговорните лица;

Междинен финансов отчет, изготвен към 31.12.2008 г.

Финансов отчет по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК;
Вътрешна информация;
Допълнителна информация.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 30.09.2008 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК.

Междинен финансов отчет, изготвен към 30.09.2008 г.

Финансов отчет по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК;
Вътрешна информация;
Допълнителна информация.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 30.06.2008 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК.

Междинен отчет, изготвен към 30.06.2008 г.

Декларация;
Междинен отчет МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Междинен доклад за дейността;
Междинен отчет - форми КФН;
Допълнителна информация;
Важна информация.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 31.03.2008 г.

Консолидиран финансов отчет по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. председателя на КФН;
Междинен доклад за дейността;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК.

Общо събрание на акционерите 26.05.2008 г.

Протокол от ОСА;
Списък на присъствалите акционери.

Междинен отчет, изготвен към 31.03.2008 г.

Финансов отчет по МСС;
Счетоводна политика и оповестявания;
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. председателя на КФН;
Междинен доклад;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК;
Допълнителна информация.

Годишен консолидиран отчет за 2007 година

Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет;
Одиторски доклад;
Счетоводна политика и оповестявания;
Годишен доклад за дейността Приложение № 10 от Наредба № 2 за проспектите;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК;
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. председателя на КФН.

Годишен отчет за 2007 година

Заверен от регистриран одитор финансов отчет;
Одиторски доклад;
Счетоводна политика и обяснителни бележки;
Годишен доклад за дейността, съгласно Приложение № 10 от Наредба № 2 за проспектите;
Декларации по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК от отговорните в рамките на емитента лица;
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление;
Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя на КФН;
Информация, относно публичното дружество, съгласно Приложение № 11 от Наредба № 2 за проспектите;
Декларация за приемане на Националния кодекс за корпоративно управление.

Консолидиран междинен отчет, изготвен към 31.12.2007 г.

Междинен консолидиран отчет, изготвен към 31.12.2007 г. - форми МСС;
Счетоводна политика и обяснителни бележки;
Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя на КФН, изготвени към 31.12.2007 г.;
Важна информация към 31.12.2007 г.;
Декларация по чл. 100о от ЗППЦК;
Междинен доклад за дейността, изготвен към 31.12.2007 г..

Междинен отчет 31.12.2007 г.

Декларация;
Междинен отчет - МСС;
Междинен доклад за дейността;
Междинен отчет - КФН;
Допълнителна информация;
Важна информация.

Междинен консолидиран отчет ІІІ тримесечие 2007 година

Декларация;
Финансов отчет;
Междинен доклад;
Финансов отчет - форми КФН;
Счетоводна политика;
Важна информация.

Междинен финансов отчет ІІІ тримесечие 2007 година>

Декларация;
Финансов отчет;
Междинен доклад;
Финансов отчет - форми КФН;
Допълнителна информация;
Вътрешна информация.

Консолидиран финансов отчет 2006 година

Актуализация на Регистрационния документ;
Счетоводна политика;
Одиторски доклад;
Одитиран Финансов отчет;
Счетоводен отчет - Форми на Комисия за финансов надзор.

Вижте годишния финансов отчет на Балкан АД за 2006 година

Годишен доклад на Съвета на директорите 2006 г.
Одиторски доклад 2006
Годишен финансов отчет 2006 - одитирани форми
Годишен финансов отчет 2006 - форми на КФН
Счетоводна политика
Приложение към финансовия отчет за 2005 г.
Актуализация на регистрационния документ
Програма за добро корпоративно управление 2007

Вижте годишния финансов отчет на Балкан АД за 2005 година

Консолидиран годишен отчет за 2005 г.
Отчет на групата
Счетоводна политика
Финансов отчет за 2005 г.
Годишен финансов отчет за 2005, съгласно отчетните форми на Комисия за финансов надзор
Приложение към финансовия отчет за 2005 г.
Отчет за управлението
Програма за управление

За да може да четете PDF файлове, трябва да имате инсталиран Adobe® Acrobat® Reader® на вашият компютър. Може свободно да свалите последната версия на Acrobat® Reader® от интернет сайта на Adobe.
Download the latest Acrobat® Reader® for free