Информация за инвеститорите

Тук може да намерите информация за изготвените финансово-счетоводни отчети на "Балкан" АД за периода 2005-2010 г., за решенията, взети на проведените общи събрания на акционерите, както и друга информация за инвеститорите.